De kracht van de roos

Het koninkrijk Gods is binnen in u. Zeven woorden die een revolutionaire waarheid bevatten. Ze kunnen het leven van de mens totaal veranderen; ze kunnen zelfs de levensomstandigheden op onze planeet veranderen!Wel bevatten ze een waarheid die voor de heersende constellaties van deze wereld onacceptabel is; ze dragen zelfs een explosieve lading. Wanneer deze lading tot ontsteking komt, ondergaat de mens een diepgaande transmutatie, en daardoor ook een verandering in zijn directe en indirecte leefmilieu. De verandering in de wereld is een gevolg van iets wat in de mens gebeurt wanneer hij die machtige uitspraak waarlijk beseft en ernaar gaat leven. Wanneer je het gevolg voorop stelt, draai je de zaken om, dan blijft alles een ijdel pogen in de wereld van de bipolariteit. Hoe vaak hebben we dit al gehoord? Het gevaar is niet denkbeeldig dat de tendens tot gewenning de overhand verkrijgt. Hoe vaker we iets horen des te minder raakt het ons. Dat hoeft niet zo te zijn, maar meestal is het wel zo. Wat is het koninkrijk Gods?Waarschijnlijk is er niemand onder ons die daar een volledig antwoord op verwacht. Wat erover gezegd kan worden blijft fragmentarisch. Het oneindige is niet in woorden te vatten, niet in gedachten te gieten, en door geen enkele voorstelling te bepalen. Ook oneindigheid is een woord… – sommige woorden komen er dichter bij dan andere,maar ook dat hangt af van het individuele beleven, want wij worden door het ene woord dieper geraakt dan door het andere. Laten wij zeggen dat het koninkrijk Gods de uitdrukking is van een bepaald bewustzijn: het hoogste bewustzijn dat een mens kan bereiken. ‘Bereiken’ klinkt ook weer bezitterig; misschien kunnen we beter zeggen: het hoogste bewustzijn dat aan een mens geschonken kan worden, mits hij zich er volledig aan wil overgeven,maar dan ook zo volledig dat alles wat natuur-ego is uiteindelijk volkomen verdwijnt.

BEWUSTZIJN

Het is Jezus die de uitdrukking koninkrijk Gods voor het eerst bezigde. Het is een taal, een manier van uitdrukken, die tweeduizend jaar geleden werd gebruikt. Toen bestond het woord bewustzijn nog niet. Het woord bewustzijn ontstond in de loop van de achttiende eeuw in de toenmalige filosofische vaktaal, en werd pas meer gebruikt door de opkomst van de psychologie en de groeiende toename van onze psychologische inzichten. Het koninkrijk Gods is een in ons liggende bewustzijnspotentie, de mogelijkheid tot een leven en bestaan waar we ons slechts ternauwernood een voorstelling van kunnen maken, maar waarvan we diep in ons een ‘weten’ dragen, een geloof. Ook het woord geloof is, tenminste in de oorspronkelijke betekenis van het woord, een aanduiding voor een bepaald bewustzijn dat boven het verstandelijke denken uitstijgt. Het Koninkrijk Gods in ons is een innerlijke kracht, een vermogen tot het allerhoogste: tot waarachtig universeel bewustzijn, tot volmaakt leven, tot onsterfelijkheid, tot gnosis, wijsheid, kennis, tot scheppend handelen, tot één-zijn met het goddelijke, tot één-zijn met allen en alles. Tot liefde. Het is een mysterieuze kracht in ons, een mysterieus vermogen. We zijn er nooit van gescheiden. In tijden van nood is het bij ons. In tijden dat we het gevoel hebben totaal vast te zitten in onze problemen en zorgen is het bij ons, in ons. In tijden dat we geplaagd worden door ziekte en lijden is het bij ons. In tijden dat we ons wanhopig voelen is het bij ons. In tijden dat we ons overgeven aan uiterlijke vreugden en plezier is het bij ons. In tijden dat we genieten is het bij ons. In tijden dat het in onszelf donker is en de wereld om ons heen donker is, is het bij ons. Wat er ook met ons gebeurt, het is bij ons, in ons. We zijn nooit vervreemd van het goddelijke Licht dat diep in ons hart in stilte straalt en vanuit de stilte tot ons roept, ons begeleidt, waarheen onze stappen ons ook voeren.

Schepping
Sommige mythische kosmogonieën stellen dat het zichtbare universum uit een reusachtig ei is ontstaan, dat uit de oorspronkelijke chaos voortkwam. «Het universum existeerde in een vorm van duisternis, niet waarneembaar, onbereikbaar voor de rede, onkenbaar, als het ware geheel ondergedompeld in een diepe slaap. Toen verscheen het goddelijke zelf met een onweerstaanbare creatieve energie, die de duisternis verscheurde.» (Uit: De Wetten van Manoe). Vanuit deze kern van goddelijk Licht ontvouwen zich geleidelijk de wereldsferen. Bron: S. Golowin e.a., De grote mythen van de Wereld. Davidsfonds, Leuven 1999

 

HET KONINKRIJK GODS IS IN U.

Dat is een revolutionaire waarheid;mits wij deze woorden niet alleen maar voor kennisgeving aannemen. Mits wij deze woorden in ons laten dringen, er werkelijk bij stilstaan, ons er diep op bezinnen, en ons geloof omtrent deze waarheid – dat wil zeggen ons innerlijke weten of ons bewustzijn hieromtrent – ook accepteren. Het is een waarheid die ons leven totaal kan veranderen. Het zaad van de grote liefde is binnen in ons; het zaad van het ‘goddelijke zijn’. Wij, aardse mensen met onze kleine of grote frustraties en verwarringen,met onze onzekerheden en twijfels, dragen iets van het goddelijke Licht in ons. Er is een oud gezegde dat luidt: God is het dichtst bij mensen met een gebroken hart. Misschien kunnen wij deze uitspraak beamen. In perioden van verdriet en persoonlijke crisis zijn we ontvankelijker voor dat wat in het diepste diep van ons hart aanwezig is. Ook al worden we op zo’n moment overspoeld door onze gevoelens, diep in ons is er een verlangen, een intens verlangen naar het andere, naar het bevrijdende, naar de liefde. Als de verwarring ons overmant en wij door de grillen van het leven geteisterd worden, hunkeren wij naar Licht en wijsheid, naar innerlijke leiding. In die hunkering  gaat ons hart open. Een gebroken hart is ook een open hart. J. van Rijckenborgh en Z.W. Leene zeggen het zo: “Wanneer de volheid van ervaring bereikt is, dan is het hart ontvankelijk voor het goddelijke mysterie dat diep in ons wezen straalt. Wanneer we de ervaringsvolheid bereikt hebben en ons hart open is, kunnen er wonderlijke dingen gebeuren.” Een werkelijk open hart is een hart vol mededogen. De volheid van ervaring laat ons innerlijk meevoelen wat anderen ervaren – een hart vol mededogen weet dat ook in de ander het goddelijke mysterie straalt, dat de ander begeleid wordt door een innerlijk Licht. Een open hart is een gebroken hart. Het pantser van het ego dat het hart omsloten hield is gebarsten, gebroken. Een open hart is een nederig hart, het buigt in stille deemoed voor het wonder van het innerlijke Licht.

HET WARMTEVELD

Het Koninkrijk Gods is binnen in u. Er wordt gezegd: “Het koninkrijk Gods bestaat niet in veelheid van woorden,maar in kracht”. Het is een onaardse kracht in ons, en tegelijk alomtegenwoordig. Hoeveel woorden we ook gebruiken, met woorden is het niet te bereiken. Het is die onaardse kracht in ons, die volop tevoorschijn kan komen, die zich openbaar maakt door het geopende hart. Een bevrucht ei bevat net als een zaad of kiem alle mogelijkheden en potenties tot nieuwe wording in zich. Een ei of zaad is een wonder. Het draagt een onvoorstelbare hoeveelheid informatie in zich. Informatie van de natuur,van de kosmos en zelfs van de interkosmos; levende informatie. Maar om het nieuwe leven tot ontwikkeling en openbaring te brengen heeft het ei meer nodig dan de informatie en de in hem liggende potenties. Het moet, simpel gezegd, uitgebroed worden. En daarvoor zijn een aantal dingen onmisbaar:warmte, bescherming, omhulling, en het omgeven worden – je zou kunnen zeggen ‘bestraald worden’ – met meer of minder immateriële krachten. Net zo heeft de gouden kiem die we in ons dragen een aantal condities nodig om tot nieuw leven te komen: een veld van ‘warmte’: liefde, straling,vibratie, toewijding, genegenheid, mogelijkheid tot groei, licht, wijsheid, eenheid, kracht. Warmte is een krachtveld, en in dat krachtveld kan de kiem opengaan en tot ontwikkeling komen. Het krachtveld van de geestesschool is het ‘warmteveld’ waarbinnen het zaad ontplooien kan. In het boek De Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis zegt J. van Rijckenborgh: “Alles, alles wat tot de vrede en vrijheid, tot openbaarmaking en ontwikkeling van de mens dienen kan,woont als idee, als idee naar de geest, en naar de astrale uitdrukking ervan als kracht, in het machtige levensveld van de universele keten… en daarmee ook in het magnetische levensveld van de jonge gnosis”. Het ei of zaad ontwikkelt zich alleen door interactie met zo’n levens- of warmteveld. Het zogenaamde ‘ik doe het wel alleen, ik heb niets en niemand nodig,want God is toch overal’ zou wel zeer diepgaand doordacht moeten worden. Zeker,God is overal, alomtegenwoordig, God is de oneindige, grenzeloze oerintelligentie die het al voortbrengt, doorstraalt,voedt en draagt; de interkosmische of macrokosmische wijsheid en liefde die al het leven mogelijk maakt. En de mens is geroepen dit oneindige mysterie in vrijheid en met bewustzijn in zichzelf te realiseren. In het Aquarius-Evangelie wordt dan ook gezegd: “De mens is een gedachte van God, en alle gedachten van God zijn als zaden volmaakt”.maar  zij moeten door een lange ontwikkelingsgang heen tot volle openbaring komen, want het gaat uiteindelijk om zelfverwerkelijking. _ Zelfverwerkelijking wil niet zeggen ‘ik doe het zelf in mijn eentje’. Zelfverwerkelijking is levende interactie; interactie is bewustwording; zelfverwerkelijking is het tot openbaring brengen van het goddelijke zelf in de mens.

 Het gouden ei van Brahma. Hiranyagarbha, India, 1775-1800
Het gouden ei van Brahma. Hiranyagarbha, India, 1775-1800

HET IS ALS LEREN ZWEMMEN

Het Koninkrijk Gods in ons is de mogelijkheid tot waarachtig leven. Het krachtveld of het warmteveld is de conditie waardoor en waarbinnen de in ons liggende potentie zich ontplooien kan. En er is nog een derde factor: dat zijn wij zelf. Wij moeten meewerken, volstrekt meewerken, zonder voorbehoud. Wie wil zwemmen, trekt al zijn kleren uit. Als je dik aangekleed bent, is zwemmen heel moeilijk en kun je je niet vrij, ongedwongen en los van alles in het water bewegen. Als je werkelijk naar de waarheid streeft, als je je echt wilt onderdompelen in de oceaan van de goddelijke werkelijkheid, moet je je innerlijk ontkleden, je ontdoen van alle innerlijke bedekking,van alles waar je door gehinderd wordt: van de door het ego ingegeven gedachten,van concepten, voorstellingen en meningen die allemaal zijn ontsproten aan je mentaliteit. Je moet je ontdoen van de kledij van je ideeën, de ego-gerichte wensen en begeerten, de oordelen en vooroordelen. Dit zijn wellicht de zwaarst wegende kledingstukken,maar er zijn er natuurlijk nog meer. Samengevat: leg het kleed van de zelfzucht of egocentriciteit af; het kleed van de illusie. Alleen naakt kunnen wij de wateren des levens betreden. Alleen naakt kunnen we voor het innerlijke altaar treden waarop het goddelijke vuur brandt, waarop de vonk wacht op het ontkiemen tot onvoorstelbaar glorievol vuur. Het innerlijke ontkleden begint bij het denken. Gedachten zijn immers enorme krachten. Natuurlijk blijven we onze gedachten gebruiken voor het ordenen en laten functioneren van het dagelijks leven, daar hoeven we verder niet op in te gaan;om die gedachten gaat het ook niet. Het gaat om die gedachten die het ego voeden, sterker maken en stevig verankeren in deze noodorde. Het menselijk bestaan is bedoeld als ‘springplank’ om terug te keren in de diepte van het goddelijke leven; het is niet bedoeld om hier voor altijd te blijven,om je hier in te graven en je ego-bestaan vast te zetten. Ook al verzetten we ons met handen en voeten, ook al spartelen we rond als een vis op het droge, eenmaal moeten we dit bestaan achter ons laten – en als geest-zielenmensen het goddelijke leven binnengaan.

DE KRACHT VAN DE GEDACHTE

In het denken kan de grote verandering beginnen, daar vangt de revolutionaire omwending aan die de aanwezigheid van het koninkrijk Gods in ons eist. Gedachte manifesteert zich als gevoel en als woord. Gevoel en woord manifesteren zich in de daad. De daad ontwikkelt zich tot een gewoonte. En de gewoonte verhardt zich tot ons karakter, tot onze aardse aard. Sla dus acht op de gedachte en waar ze u brengt. Laat de gedachte voortkomen uit liefde, uit liefde tot het koninkrijk Gods in u en tot het koninkrijk Gods alom. Uit die liefde ontspruit het begaan zijn met alle wezens. Je gedachten zijn als de schaduw van het lichaam. Zoals de schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat wij denken – dat is een onaantastbare natuurwet. Laat alleen al daarom de eeuwige roep uit de goddelijke diepte van ons hart je gedachten doordringen, bezielen en sturen. Het Koninkrijk Gods is binnen in u, in ons. Maar met deze uitspraak alleen is het nog niet gedaan. De uitspraak is revolutionair,uiterst gevaarlijk voor de machten en krachten die deze wereld en de mens in hun greep proberen te houden. Want, stel je voor dat de mens deze uitspraak werkelijk en volledig aanvaardt; dan ontketent hij een revolutie in zichzelf, een totale omwending: het binnenste wordt naar buiten gekeerd,manifesteert zich naar buiten, en het buitenste gaat onder in het binnenste, geeft zich totaal over aan het binnenste dat zich begint te openbaren en naar buiten breekt.

DE SCHOONHEID VAN DE ROOS

Hij, de andere, de binnenste,moet wassen; ik, het ego, de buitenste,moet in de binnenste, de ander, ondergaan. En dat bepaalt ook onze houding tegenover onze medemensen. Neem een roos. De hele roos: de bloem, de zijtakjes met de bladeren, en de steel met de doornen. Iemand schenkt ons een boeket rozen;wij zijn verheugd, wij vinden de rozen prachtig, en we houden van hun geur. Wij zijn dankbaar. We zeggen niet tegen de gever: “Ik vind je rozen wel prachtig,maar kijk eens naar al die doornen, ze zien er gevaarlijk uit, ze prikken je en doen je pijn”. Dat zeg je niet, nee, je let niet eens op de doornen; je vindt de rozen mooi en je geniet ervan. Zo kun je ook omgaan met je medemens.  Waarom zou je je ergeren aan een paar doornen, aan een paar fouten of zwakheden van anderen? Waarom zou je blijven reageren op de steel met de doornen? Hoeveel doornen een mens ook mag hebben, het gaat je niet aan, je hebt er geen oordeel over, ook al probeer je uiteraard op een adequate manier met de doornen om te gaan. Maar wat ons betreft gaat het om de roos, om het innerlijke Koninkrijk, om het goddelijke zaad dat tot ontwikkeling kan komen in het warmteveld, in het krachtveld dat ons omgeeft en door onze onvoorwaardelijke overgave. Heb God lief boven alles,God in je en alomtegenwoordig. Heb je naaste lief als jezelf. De naaste draagt net als jij het Koninkrijk Gods in zich. Het is de grootste kracht van het universum en van buiten en boven het universum. Het is de grootste kracht die de mens ter beschikking is gesteld. Leef uit het diepe besef dat je deze kracht in je draagt, laat haar in en door je werkzaam worden.

Dit artikel is afkomstig uit Jaargang: 2007 nummer: 3