Aquarius de waterdrager

De periode die wij ingaan wordt in verband gebracht met het sterrenteken Aquarius. Het woord komt uit het Latijn en betekent: toebehorend aan het water. In de astrologie wordt de ‘Waterman’ echter het element lucht toegekend en niet water. Hoe moet deze tegenspraak verklaard worden en wat is daarbij het belang voor onze tijd? Het dierenriemteken Aquarius wordt gesymboliseerd door een man die de inhoud van een amfora, een kruik, uitgiet. Deze afbeelding treffen wij in veel culturen aan. In de kabbala wordt deze als een schepemmer afgebeeld; volgens Friedrich Weinreb wordt bij het loofhuttenfeest zuiver bronwater gehaald om in de tempel uit te gieten: ‘Dit uitgieten is een zinnebeeld van het elfde dierenriemteken, dat door de emmer, […] gesymboliseerd wordt. Als Gog en Magog, de volkeren van deze wereld, elkaar uitroeien,wordt het water, de tijd, leeggegoten. Een nieuwe wereld komt eraan, de eindtijd is daar.

Aquarius waterdragerIn het evangelie van Lucas staat dat Jezus ter voorbereiding van het avondmaal zijn discipelen opdracht geeft ‘een mens die een waterkruik draagt’ te volgen. Jezus knoopte aan bij het gebruik van de watergift tijdens het loofhuttenfeest toen hij zei: ‘Indien iemand dorst heeft, hij kome tot mij en drinke. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ Evenzo wordt in de Openbaring van Johannes over ‘levend water’ gesproken: ‘En hij toonde mij een rivier van water des levens, ontspringende uit de troon van God en van het lam.’ Hier wordt het water gelijkgesteld met de genezingbrengende geestelijke energie die uit de hemel stroomt. Als het teken Aquarius niet is verbonden met het element water maa rmet lucht, verwijst dat wellicht naar die hemelse, geestelijke energie. Zo schrijft Martin Sorge: ‘Het uitgieten betekent het zichtbaar maken van iets nieuws dat tot dan toe verborgen was. Als de kruik overeenkomt met het lichaam, is het de geestelijke inhoud die in dit teken openbaar wordt.’

Aquarius in de musical Hair

Deze gedachte werd ook in de musical Hair uitgewerkt. Deze was in 1967 weliswaar in het bijzonder tegen de oorlog in Vietnam gericht, maar kreeg bekendheid doordat hij de nadruk legde op de tijdgeest van de hippiebeweging en daarbij een verbinding maakte met de komende Watermanperiode. Het lijflied van de mensen die door deze tijdgeest gegrepen waren luidde:

“When the moon is in the SeventhHouse
And Jupiter aligns withMars
Then peace will guide the planets
And love will steer the stars
This is the dawning of
the Age of Aquarius
The Age of Aquarius
Aquarius!  Aquarius!
Harmony and understanding
Sympathy and trust abounding
No more falsehoods or derisions
Golden living dreams of visions
Mystic crystal revelation
And the mind’s true liberation
Aquarius!  Aquarius! Etc.

Als de maan in het zevende huis staat
en Jupiter in lijn met Mars,
heerst vrede onder de planeten,
leidt liefde hun baan!
Harmonie, begrip en recht!
Sympathie en licht en waarheid!
Niemand zal de vrijheid knevelen.
niemand meer de geest benevelen.
Mystiek zal ons inzicht schenken
En de mens leert weer denken
Dankzij Waterman, de Waterman!

De musica lHair is een protest tegen massavernietigingswapens en een establishment dat het gebruik ervan toebereidt. Het lijflied van Aquarius drukte de verlangens uit die men op de hemel en zijn planeetenergieën projecteerde. Opvallend genoeg volgden meer oorlogen dan ooit tevoren.Nog steeds roeien ‘Gog en Magog’ elkaar uit, zoals Weinreb schreef. Als er geen vrede in de mens is, zal Waterman geen vrede brengen. Hij maakt veeleer openbaar wat verborgen is. Gedachten en gevoelens worden zichtbaar. De Waterman creëert daarbij geen bepaalde kwaliteit, neemt de verantwoording niet bij de mens weg, maar dwingt hem tot keuze. Volgens de musical is de spirituele boodschap: ‘Let the sun shine in; Laat de zon naar binnen schijnen.’ Of: ‘Er is een sterk gevoel, of tenminste een gevoel van hoop, dat iets of iemand zal verschijnen die ons uit de wildernis leidt. In de tussentijd is de beste oplossing dat wij onszelf leiden’.

De Aquariusconferenties

In de tijd dat Hair ontstond,vonden tussen 1963 tot 1967 de vijf Aquariusconferenties van het Lectorium Rosicrucianum plaats. Daarin werd een spiritueel antwoord gegeven op de vraag wat veranderd en gerealiseerd moest worden om positief op de invloed van de aanstaande Watermanperiode te kunnen reageren. Al eerder, in het jaar 1935, had Z.W. Leene, e¤e¤n van de grondleggers van de Geestesschool van het Gouden Rozenkruis gezegd: ‘Aquarius is de era van verheffing, vrijheid en verlichting. Welk een begeestering kan van het woord Aquarius uitgaan voor de mens die de werkelijke betekenis ervan kent! Vele mensen,vooral zij die zich interesseren voor de spirituele kant van het leven, hebben hun denken gericht op het doel van Aquarius, op dat zolang verwachte en gekoesterde ideaal… Als wij naar de geest strevende mensen zijn, voegen wij hoofd en hart samen. Het water des levens stroomt dan uit ons hart naar het heilige vuur in het denken.’ De Aquariusconferenties waren aan dit doel gewijd.Tijdens de eerste Aquarius vernieuwingsconferentie in 1963 werd deze mogelijkheid en taak als volgt geformuleerd: ‘Dit is nu de kernboodschap van de Aquarius-vernieuwingsconferentie: de openbaarmaking van de geest; het afdalen van het woord Gods, van de geest Gods in de mens; het deel krijgen aan de Zoon; de wederkomst Christi, de inwijding in de mysterie«n van het universele Rozenkruis. De situatie die wij nu beleven, heeft in het verleden van de mensheid meermalen plaatsgevonden, als een oogst der tijden moet worden toegevoegd en in de schuren binnengehaald. Men kan dus letterlijk over dit proces spreken als een wederkomst Christi… Een geestesschool moet in de naaste toekomst worden en zijn: een gemeenschap van mannen en vrouwen die werkelijk de nieuwe levenshouding tot een feit gaan maken.Dan eerst vormen wij een helpende, bouwende kracht in onze wereld, die bezig is zich zo te wijzigen.’9 Het beeld van een eindtijd en oogsttijd wordt steeds verbonden met deWaterman. In deze periode, zo luidt de beeldspraak, komt de Messias ‘in de wolken van de hemel als een mensenzoon’ (Dan. 7:13). De oorspronkelijke christenen meenden dat de wederkomst van Christus op aarde plaats zou vinden en werden hierin teleurgesteld. 10De ‘wolken des hemels’ geven een ander niveau aan, waarop de ontmoeting plaatsvindt. Het is een etherisch gebied, het gebied van de levende ziel,waar de geestelijke bruiloft van bruid en bruidegom voltrokken wordt. Dit proces wordt ook zinnebeeldig weergegeven door de verbinding van de ziel met de geest. Naar dat niveau leidt een geestelijkeweg die in het aardse gebied wordt voorbereid. De Aquariusconferenties van 1963 tot en met 1967 waren impulsen van de Rozenkruisers Broederschap. Deze openen de weg naar een nieuwe tijd van geestelijk inzicht en verheffing uit ruimte en tijd.

Dit artikel is afkomstig uit Jaargang: 2004 nummer: 6