De zuurdesem van Aquarius

Een toespraak van Z.W. Leene, in 1935 gehouden in de Tempel van het Rozenkruis te Haarlem.

Elke worsteling heeft twee kanten. Zoals de mens oprijst uit de duistere moederschoot en doorbreekt naar het licht, zo rijst de mensheid uit de natuur van de aarde op en  wordt geroepen tot het Licht. Er is een natuurlijke mens en een geestelijke mens. Zwarte raadsels omstrengelen ons en binden ons, lichtende oplossingen verhelderen ons bewustzijn en bevrijden ons.

In deze wereld staan negatief en positief, vrouwelijk en mannelijk tegenover elkaar. En zuurdesem vormt de revolutionaire kracht die ons tot die tweeheid voert. Zuurdesem veroorzaakt een door bederf gistend proces dat een omwenteling teweegbrengt en de ene explosie na de andere veroorzaakt. De uitwerking van dit gistingsproces is verwoestend en verbrekend. Een ontaarding is het gevolg. Maar er is ook de zuurdesem die het gehele deeg doortrekt en het brood tenslotte verteerbaar maakt. Daarom kent de werking van de zuurdesem twee kanten: een kwade en een goede. Enerzijds wordt een beeld van zedelijke ontaarding en afwijkende en verderfelijke levensrichtingen zichtbaar, anderzijds ontstaat een beeld van volhardende, doordringende werkzaamheid. Zo werkt in onze tijd de zuurdesem van Aquarius. Aquarius is de era van verruiming, vrijheid en verlichting. Welk een geestdrift kan er van dit woord ‘Aquarius’ uitgaan voor wie de ware betekenis van deze klank kent! Veel mensen,vooral zij die zich richten op de spirituele kant van het leven, hebben hun gedachten gericht op het doel van Aquarius: een lang gesteld en gekoesterd ideaal. Niemand ontkomt aan de invloed van Aquarius. Net als de zuurdesem het brood doortrekt,werkt de stralingskracht van Aquarius door de mensheid heen. Zij kan voor hen die zich openen voor de positieve werkingen een zegen zijn, zodat zij volharden in verbreking en doorbreken tot het waarachtige geestelijke beleven. Zij die negatief staan tegenover deze werkzaamheid en onbewust reageren op deze kosmische invloed, ondergaan de Aquariuskracht als verderfelijk, vernietigend en ontaardend. Zij voelen zich aangegrepen door een macht die geliefde waarden uit de handen slaat. En zij worden besprongen door vrees. Er zijn mensen die menen dat Aquarius de zozeer begeerde hoge vlucht van de beschaving zal brengen: de hele wereld zal kennismaken met haar cultuur en haar zegeningen. En inderdaad zien wij dat in onze dagen gebeuren. Maar niet alle volkeren ondergaan die kennismaking met de moderne cultuur en de zogenaamde christelijke religie als een zegen! De ware Aquariusstraling kan echter niet anders dan blijdschap betekenen. Zij welt op uit het Christushart.

Aquarius en Christus

Juist omdat de mens niet kan begrijpen en soms zelfs weigert te begrijpen hoe Aquarius, de kosmos, zich verenigd heeft met de Christus, zijn en worden over de hele wereld intense domheden gezegd en begaan! Het diepe geheim van Christus wordt nog steeds niet door de mensheid begrepen.

Dit geheim vinden we compact weergegeven in de Rozenkruisersformule:
“Uit God zijn wij geboren: ex Deo nascimur;
in Jezus sterven wij: in Jesu morimur;
door de Heilige Geest worden wij wedergeboren: per spiritum sanctum reviviscimus.

Wanneer wij, zoekers naar de geest, met een laatste snik ondergaan naar de natuur, sterven in de eenzaamheid van het terugtredende ik, komt de ziel in aanraking met de geest en wordt zij herboren in Christus. Dat is het geheim! Om de werking van Aquarius te verstaan, moeten wij de werking van de heilige drie-eenheid kennen: natuur-Christus-Geest. Begrijpen wij deze werking niet en bepalen wij ons alleen bij de natuur, dan voert de zuurdesem van Aquarius ons naar het verderf en gaan wij zodanig onder dat wij niet in de Heilige Geest wedergeboren worden.

Aquarius en de keuze

Het symbool van Aquarius herkennen wij in de Man met de waterkruik, die de discipelen “op aanwijzing van Jezus Christus“ aantroffen aan de poort. “Volgt de waterdrager”, zo zei Hij, “tot in het huis dat hij binnentreedt. Volgt de weg die het levende water afbakent in de ondergaande wereld en u zult de “maaltijd des Heren” gereed vinden. Wie de waterdrager volgt, zal geroepen worden tot het volbrengen van de via dolorosa. En zij die deze waterdrager willen zien als de leider, als een zuurdesem die hen opbreekt ten goede, zij zullen discipelen zijn. En Uranus, die heerst over de elektriciteit en de etherkracht, voegt het lichtend en verwarmend vuur toe aan de stromen van levend water. Als wij geestelijk zijn,voegen wij hoofd en hart tezamen. Het water des levens stroomt uit ons hart naar het heilige vuur in ons denken en dan worden wij  nieuwe mensen, die waarlijk nieuwe ontdekkingen, vreemde ontdekkingen doen en wonderbaarlijke geheimen ontsluieren. De massamens brengen deze beide Stromen tot decadentie, tot ontdekkingen die in negatieve zin vernietigen en verbreken. Uit zulke negatieve reacties komen onder andere vernietigende oorlogswerktuigen voort, die een alles verbrandend vuur over de mensheid uitstorten. Afgestemd op de drievoudige draagkracht van de eenheid Gods wordt de mens echter geleid tot verbreking van zijn innerlijke bewustzijnsgrenzen en tot verwijding van zijn spirituele horizonten. Deze tijd is uitermate geschikt voor ontplooiing van het occultisme, hetgeen ook blijkt uit de toenemende belangstelling voor de magische middeleeuwse geheimen en die van de natuurvolkeren. Aquarius brengt waarlijk iets nieuws, hetzij goed, hetzij kwaad. Als de drievoudige zuurdesem van onze kosmos, zo werkt Aquarius in op geheel de mensheid en stuwt haar naar hetgeen zij worden moet. Het uiteindelijke resultaat zal bewijzen of de materie deze zuurdesem heeft kunnen verdragen of niet.

Aquarius en de innerlijke ervaring

Nu kan het zijn dat een mens slechts uit abnormale en primitieve nieuwsgierigheid verlangt naar kennismaking met het hiernamaals, opstaat en interessant gaat praten over dingen die hij absoluut niet begrijpen kan!  Wel voelt hij zich dan eveneens aangegrepen door de Aquariusinvloed en hij meent dan dat hij nu een geestelijke mens is geworden. Wat een waan! De Aquarius zuurdesem heeft zijn werk in hem gedaan en zijn wezen omgewoeld met een revolterende kracht. In hem vinden dan de explosies plaats in de vorm van een reeks ondervindingen. Hij wordt, of hij wil of niet, voortgedreven langs de weg van innerlijke ervaring. Zouden wij het altruïsme dat Uranus ons voorhoudt, kunnen beleven zonder het “in Jesu morimur_ te doorstaan? Niemand kan de zodiakale invloeden negeren. Niemand dan hij, die volledig wil ondergaan in Jezus Christus om daarna op te staan in de Heilige Geest. Voor hem gaat een nieuwe wereld open! En wie van ons, pratend en gesticulerend over vrijheid en over grensverbreking en altruïsme heeft zo’n proces reeds voltooid? Het christendom van de Gnosis is een kracht Gods. Geen leerstelling. Daarom zegt de rozenkruiser in navolging van zijn symbolische voorganger Christiaan Rozenkruis: “Jesu mihi omnia “   Jezus is mij alles! Allen die menen het zonder Christus, als kracht en als waarachtige redder, te kunnen stellen en die dus niet in hem ondergaan, zullen worden opgebroken door Aquarius en zij vallen toe aan het materialisme van de natuur. Het is begrijpelijk dat de natuurlijke mens in angst en beven tracht te ontkomen aan de revolutionaire en aangrijpende kracht van de Christus. Slechts wie moed en inzicht genoeg bezitten om te kunnen ondergaan naar de natuur, zij zullen het werkelijke christendom kunnen beleven. In deze tijd zal het christendom zijn ware gezicht tonen. Het zal zijn uiterlijke wade afwerpen en tonen of daaronder zich gnosis, de kennis Gods, bevindt die de mens voert naar de waarheid van de drievoudige magische formule: “Ex Deo nascimur, in Jesu morimur, per spiritum sanctum reviviscimus. “Uit God geboren” door de wil. “In Jezus ondergegaan“ door de wijsheid. “Door de Heilige Geest wedergeboren“ in werkzaamheid. Dat is de drievoudige opgave voor de gnostieke christen. En allen die deze drievoudige belevenis doormaken, zullen worden tot de herboren wijze die spreekt: “Jesu mihi omnia”.

Dit artikel is afkomstig uit Jaargang: 2007 nummer: 3