Het sterrenbeeld Aquarius en zijn astrosofische betekenis

De wijsheid der sterren… Wie inzicht heeft in de uitwerking ervan op het bewustzijn van de mensheid, heeft een magische sleutel in handen, waarmee hij een deur kan openen en een nieuw leven binnengaan.

Maar er ligt een wereld van verschil tussen de studie van het individuele lot van personen aan de hand van de geboortehoroscoop enerzijds en anderzijds het grootse verband leren schouwen tussen de energieën die het universum leiden en doorkruisen. Energieën die de ontwikkeling van de mensheid in bevrijdende zin stimuleren. Bevrijding waarvan, vraagt u? Van zwaarte, van moeite en verdriet, van zorg, van beperktheid, jaloersheid en zelfzucht. Dat kan, als de mens maar het juiste uitgangspunt, het goddelijke principe in zichzelf vindt ^ dat hem verbindt met het grote leven van de zonne-macros. De energieën van de Watermanperiode kunnen daarbij op bijzondere wijze behulpzaam zijn. De sleutel tot dit heerlijke leven bevindt zich op het niveau van de ziel. Daarom kan astrologie ^ die immers uitgaat van het persoonlijkheidsleven ^ in dit opzicht niets toevoegen. Integendeel: een mens die op basis van de nieuwe ziel binnengaat in een groep, die zich kenmerkt door eenheid op een ander vlak, breekt vrij uit het web van zijn persoonlijke horoscoop. Hoe verder hij de weg van zielenontwikkeling gaat, hoe onnauwkeuriger zijn horoscoop zal worden. Want hij wordt op een nieuwe manier door de sterrenenergieën beïnvloed; het is een andere vibratie die hem aanraakt.

Drie niveaus van kosmische energie

Als levensgolf is de mensheid e¤e¤n met het universum. Zij is een levende cel in het lichaam van de al-openbaring; de mensheid bevindt zich in een brandpunt van machtige energieën uit de kosmos. Deze energieën komen vanuit drie niveaus tot de mensheid: vanuit ons eigen zonnestelsel met zijn planeten, vanuit de dierenriem met zijn twaalf grote sterrentekens en vanuit bepaalde grote constellaties. Daarnaast wordt de mensheid geleid de specifieke sfeer van de aarde, en de aardse invloeden. Het zijn allemaal verschillende vibratieniveaus, met elk bepaalde eigenschappen die de ontwikkeling van de mensheid begeleiden.

De dierenriem, venster naar het universum

In de huidige ontwikkeling van de mensheid beïnvloeden de energieën vanuit de dierenriem de aarde. Zij knopen in eerste instantie aan bij de zielenstaat van de mens. Want daar, op dat vlak, ligt de 2 De bazuinstoot, de Fama die de mens opwekt tot een leven uit een nieuwe bezieling. Afbeelding uit het handschrift Commentaren op de Apocalyps en het einde der wereld, van Beatus de Liebana.Midden XIe eeuw. Parijs, Nationale Bibliotheek. taak: ontdoe je van de inkapseling van de aardse persoonlijkheid en laat een nieuwe, universele zielenstaat ontwaken! De twaalf sterrenbeelden van onze dierenriem zijn zelf ontvangers van vele energiestromen uit de macrokosmos. Samen met de energie van elk sterrenbeeld bereiken zij dan ons zonnestelsel en doen op hun reis ook de aarde aan, een minuscuul stofje in een oneindige ruimte. Maar voor ons is het van het grootste belang: want op de boventonen ervan komen de drie machtige levensbeginselen van de komende tijden tot ons, die we vaak gelijkstellen met Uranus, Neptunus en Pluto. Zo vormt de dieren- 3 riem ons ‘venster’ tot het universum. En de mens kan dit venster naar twee richtingen openen: o¤f naar de driedimensionale stoffelijke wereld waarin wij nu leven, o¤f naar het kosmische gebied waarin de gevallen mensheid thuishoort en waarnaar zij weer zal terugkeren.De ‘magneetschakelaar’ voor het kiezen van de richting ligt in de mens zelf verborgen.

Sterrenjaren

Het lentepunt van de zon maakt een retrograde (teruglopende) beweging van ongeveer 26.000 jaar. De aarde en de mensheid zijn daardoor onderhevig aan periodiek veranderende invloeden van de dierenriem. Thans bevindt het lentepunt zich bij de overgang tussen Pisces en Aquarius, tussen het teken Vissen en het teken Waterman. En dat betekent dat de mensheid op de drempel van een nieuwe periode staat: het Aquariustijdperk. Elke nieuwe periode opent een nieuwe deur,waardoor de mens de vrijheid van de oorspronkelijke levensstaat binnen kan gaan. Ook deze keer, bij het begin van de Watermanperiode, heeft hij de keus: bied ik de ziel de vrijheid of blijf i kmij aan deze wereld vastklampen? Iedere individu wordt voor deze vraag gesteld, of hij zich ervan bewust is of niet; niemand kan zich aan de kosmische stralingen onttrekken. Zij werken op alles en iedereen in en op dit kruispunt van tijdperken is er een keuze mogelijk: opgaan in een grootse nieuwe ontwikkeling, meebewegen met de krachten die de oorspronkelijke kosmos bewegen of weermeegaan in een ontwikkeling van de aarde, die een hele periode zal beslaan. De dierenriem biedt zo een opening naar de lichtbaan tot het nieuwe leven ^ en anders blijft hij het ondoordringbare tralievenster van deze natuur.

De invloeden van Aquarius

De twaalf tekens van de dierenriem zijn ingedeeld volgens de vier elementen: aarde, water, lucht en vuur. Aquarius is een luchtteken en haar invloed vind je dus voornamelijk werkzaam in de ethergebieden van ons zonnestelsel. Wie, zoals de rozenkruisers, het zonnestelsel ziet als een van leven kloppend systeem, weet dat de ethersfeer van dit ‘zonnelichaam’ a¤l de etherlichamen van alle wezens en levensgolven draagt. En dat etherveld, op zijn beurt, wordt gedragen en doortrild door de Christusgeest, die de aarde op positieve wijze in dit veld wil optrekken. Nu de zon door zijn teruglopende beweging het teken Aquarius zal binnentrekken, zullen die etherische gebieden elektrischer worden. De Waterman maakt daar nieuwe energie vrij en doet een invloed gelden die van het stoffelijke losmaakt. Meer en meer zal het menselijke leven zich gaan afspelen in het etherisch gebied. De mensen zullen zich ^noodgedwongen^ terugtrekken uit de stof en bewust kunnen worden,waarnemen en handelen in dit etherische gebied. Een voorbeeld: de mobiele telefoon. Ieder die bellend over straat loopt, is met zijn bewustzijn geconcentreerd in de virtuele atmosfeer waarin het gesprek zich afspeelt, en neemt om zich heen nauwelijks waar, tenzij er acuut gevaar dreigt. Dit een uiterst belangrijk proces. Nu gaat het erom: op welke wijze gaat dit gebeuren? De etherische bewustwording houdt ook in een bewuste omgang met de denkstof, de weerspiegelende ether. Deze vormt de basis voor het denkvermogen. In de huidige sfeer van de mensheid wordt voornamelijk het twee-polige (bipolaire) logische denken ontwikkeld. In de Rozenkruisers Cosmologie van Max Heindel wordt dit de sfeer van de concrete gedachte genoemd. Het scheppende denkvermogen dat kan bestaan in de sfeer van de abstracte gedachte hoort bij het bewuste zielenleven. Dit ontwikkelt zich als het zonneleven |¤n de mens gaat leven, want het werkelijke denkvermogen is het lichaam van de ziel. Beter is het om te zeggen dat nieuwe ziel en nieuw denkvermogen zich samen ontwikkelen, en niet los van elkaar denkbaar zijn. En juist deze ontwikkeling nu wordt bijzonder gestimuleerd door de speciale energieën die via Aquarius de mensheid bereiken. De vier bekende ethers worden, voor de nieuwe ziel, op ongekend krachtige wijze gezuiverd en de vijfde ether, de vuurether, breekt door en maakt de verbinding vrij voor de levende ziel om zich met de geestkracht te verbinden. Maar ook nu al bevordert Waterman de ontwikkeling van het denkvermogen en alle ermee verbonden activiteiten. Ongekende wetenschappelijke ontdekkingen dienen zich aan, terwijl ook de werkelijk verstandige, onbaatzuchtige liefde voor de medemens krachtig wordt gestimuleerd.

Automatische verlossing door bevrijding van de stof?

Veel zoekers die zich nu bezighouden met het Watermantijdperk zien in de tendens van het ‘ijler’ worden van de materie de al lang verwachtte bevrijding en verlossing die door Aquarius als het ware automatisch wordt meegeleverd. Maar dit is niet het geval. Net zo min als het Vissentijdperk, ondanks het verschijnen van de Christus in de aardeatmosfeer, tot de bevrijding van de mensheid leidde. Integendeel. Om dit te begrijpen is het noodzakelijk de activiteit van de planeten nader te bezien. De energieën van ieder dierenriemtijdperk manifesteren zich o.a. door de activiteit van de planeten. De vijf zichtbare planeten van ons zonnestelsel (behalve de aarde Mercurius,Venus, Mars, Jupiter en Saturnus), belichamen elk bepaalde energieeën, die de ontwikkeling van de persoonlijkheid en in hun hogere octaaf de ontwikkeling van de ziel stimuleren. Achter Saturnus, die ook ‘wachter op de drempel’ genoemd wordt, bevinden zich de drie transsaturnische planeten Uranus,Neptunus en Pluto, die pas in de moderne tijd werden ontdekt en die worden vereenzelvigd met het instralen van geheel nieuwe hoedanigheden. Zij worden ook mysterieplaneten genoemd. Zij zijn actief op het niveau van de geest en ontwikkelen de drie hogere vermogens van de mens: verbeeldingskracht, inspiratie en intuïtie. Recentelijk werden nog enkele kleine planeten ontdekt: Chiron, die de bemiddelaar of sleutel van Uranus genoemd wordt omdat hij een langgerekte baan om de zon beschrijft en de banen van Saturnus enUranus kruist. De sleutel tot Neptunus is Pholus. Ook hij beschrijft een langgerekte baan om de zon en raakt de banen van Saturnus en Neptunus.

De invloed van de mysterieplaneten in het Watermantijdperk

Buiten vibraties die op de persoonlijkheid inwerken, brengen de zichtbare planeten ook energieën voort met een hoger trillingsgetal, die op een ander vibratieniveau op de mensheid inwerken. Dit geldt in het bijzonder voor de drie mysterieplaneten. Iedere periode kent zijn eigen planeetinvloeden, waaruit noodzakelijkerwijs steeds een nieuwe opdracht de mensheid bereikt die de ‘tijdgeest’ bepaalt. In het Vissentijdperk speelt Mars tot op heden een belangrijke rol. De energie van de planeet Mars hoort tot onze tijd en gaat samen met het Vissenteken. Wij moeten strijden… In combinatie met het teken van de doordringing (Vis) gaat het om een gevecht om de waarheid. De Marsenergie heeft een dynamische uitwerking en stimuleert de levenskrachtige handelingsenergie van de mens.Mars zou de helper kunnen zijn die de Christusimpuls, die aan het begin van het Vissentijdperk ingestraald werd, omzet in bevrijdende handeling. Maar hoeveel mensen hebben deze hulp gebruikt zoals zij bedoeld was? Als wij terugblikken op de laatste 2000 jaar dan zien wij vooral de negatieve uitwerkingen van Mars: conflict, oorlog en vernietiging; het bevrijdend aspect werd omgezet in zijn tegendeel, en slechts relatief kleine groepen of individuen stapten in de positieve ontwikkeling. Aquarius heeft buiten het Vissentijdperk andere helpers. Jupiter, de planeet van goedheid en begrip, zal de negatieve aspecten van de Marsenergie temperen en aan het begin van het Waterman tijdperk meer en meer heersend worden.Dat leidt tot verreikende gevolgen voor de samenleving en de wereldvrede. Jupiter helpt de mens het doel van Aquarius te naderen: de ontwikkeling van een nieuw groepsbewustzijn, dat uitgaat van ‘harmony and understanding’ (Hair The Musical). Dat zijn aspecten van bewust zielenleven. In de laatste fase van het Waterman tijdperk zal Venus een overheersende rol gaan spelen en de energieën van de universele liefde tot een nog ongekende openbaring voeren.

Uranus

Nog een helper van Aquarius is Uranus. Deze is ook met Mars verwant en belichaamt de hogere octaven van de 6 Mercuriuskracht. Mercurius beïnvloedt het intellect en creeërt geestelijke elasticiteit. Uranus doordringt groepen mensen met zijn elektriserende en dynamische impulsen en veroorzaakt geestelijke revoluties die leiden tot grote veranderingen. In de individuele mens verfijnt Uranus de waarneming tot innerlijk schouwen, verbeeldingskracht, of ook tot helderziendheid. Uranus is de eerste van de drie mysterieplaneten, die in het Waterman tijdperk de esoterische planeetregenten verbeelden. Hij is de vader van de goden, het begin, en de schepper van een nieuw pad.Tegelijkertijd is Uranus, zoals elke onderzoeker van de esoterie kan weten, een hoger symbool voor Christus. Deze is dan niet meer het lam dat de zonde van de wereld draagt en ook niet meer de visser van mensen. Hij is de universele, lichtende liefdekracht, de zuivere kosmische al-vibratie.

Neptunus

Neptunus, de tweede mysterieplaneet, werkt met de kracht van de inspiratie. De Neptunuskracht openbaart de geestelijke gestalte van de nieuwe mens door zijn scheppende vermogens: door de bewuste verbinding met de geestvonk worden universele ideeën voortgebracht. Neptunus stimuleert het geestelijk horen en ontwikkelt in de mens het gevoel voor collectieve verbanden. Neptunus straalt dus de energie uit voor de activering van het groepsbewustzijn, gebaseerd op de nieuwe ziel.

Pluto

Pluto ten slotte, de derde mysterieplaneet, belichaamt de energie van de intuïtie en steunt de ontwikkeling van de geestelijke wil in de mens. Ook wordt er de wil tot handelen mee bedoeld en het vermogen, intuïtief het juiste op het juiste moment te doen. Dit is een magisch vermogen dat op de directe verbinding met de Monade, het geestelijke principe in de mens, teruggevoerd kan worden. Als Pluto in onze belevingssfeer komt, kan dat alleen als de mens de idee van transfiguratie omarmt, en begrijpt. Pluto stuwt tot fundamentele herstructurering. Leven en levenshouding worden dan totaal herzien. Wie de kracht van de derde mysterieplaneet bewust ondergaat, heeft de nieuwe structuur staan, heeft in principe de bevrijde geest-zielenmens gerealiseerd. Waar Neptunus de richting van ons spirituele leven aanwijst en de geestelijke inspiratie ervoor aanvoert, zal Pluto dit nieuwe leren bewijzen. Pluto heerst, waar wij als persoonlijkheid niet meer komen. Niet voor niets is hij de god van het ongeziene! Hij biedt de mensheid de kans het onvoorstelbare te realiseren.Uit de begrenzingen en gevangenschap van het stoffelijke op te staan, tot opstanding door te breken, en bewoner van het zonnestelsel te worden. Omgekeerd is hij de vernietiger: wat op dit niveau onzuiver bestaat, wordt door deze mysterieuze planeet met kracht verbroken.

De donkere kant van de mysterieplaneten

Daarom brengen de esoterische planeetregenten van Aquarius geen verlossing als hun energie aardegericht, ik-gericht wordt gebruikt.Uranus leidt de mensen die negatief op zijn energie reageren naar extase en bandeloze toestanden. Neptunus veroorzaakt bij negatieve reacties illusie en het oplossen van het bewustzijn in de ‘grote wateren’ van de etherische wereld.Ten slotte leidt de Pluto-energie in het negatieve geval tot (zelf)destructie en tot plotselinge radicaliteit. Ongeremde seksuele vrijheid (Uranus), misbruik van verdovende middelen (Neptunus) en toenemende radicaliteit (Pluto) die in de jaren ’60 begonnen, hebben op tal van plaatsen schrikwekkende proporties gekregen en kunnen onder de negatieve reacties op de toenemende activiteit van de mysterieplaneten gerangschikt worden. Aquarius, de grote dienaar Uit deze korte uiteenzetting over de astrosofische verbanden die in Aquarius een rol spelen,wordt al e¤e¤n ding duidelijk: de inspanningen van de goddelijke krachten om de mensheid te helpen worden door oneindige liefde en geduld gedragen. Enorme energieën worden gestimuleerd om de gevallen mens en schepping weer naar de oorspronkelijke evolutiekromme terug te voeren. De stoffelijke gevangenis wordt opengebroken en de daarin vastgehouden levensgolven bevrijd. Deze inspanningen worden voor iedere individuele mens ook gedaan. Zij stimuleren elk van ons tot een beslissing. Het Aquariusbewustzijn stijgt boven de persoonlijkheid uit. De Aquariusstraling uit zich in groepsactiviteiten en groepswerk in geestelijke zin. Deze heeft een bindende werking, gebaseerd op de ziel, die ademt uit de goddelijke geest. De wet van de groep is dienen. Dat is de boodschap van Aquarius! Wij zien een man die een tot de rand gevulde kruik met water op zijn schouder draagt. Dit water giet hij over allen en alles uit: zonder voorbehoud, in oneindige liefde en zonder dat dit water ooit opraakt. Deze dienstbaarheid is scheppend en is de werkelijke natuur van de vernieuwde, goddelijke mensenziel.

Dit artikel is afkomstig uit Jaargang: 2004 nummer: 6