Christiaan Rozenkruis – prototype van onze zelfverwerkelijking

In het verhaal van Christiaan Rozenkruis wordt de Geestziel openbaar, de transfiguratie wordt voltooid, het nieuwe, alomtegenwoordigheidsbewustzijn doet Christiaan Rozenkruis binnengaan in de levensvelden van de Levende Zielestaat. Dat wil zeggen: in die bewustzijnsvelden, welke ons driedimensionale bewustzijn verre te boven gaan, en waarin dit bewustzijn C.R.C. niet kan volgen.

Dit belet ons vooralsnog u over hetgeen thans volgen gaat, verder in te lichten. Wij zouden u gaarne spreken over toestanden, die met het gewone bewustzijn niet te vatten zijn, toestanden, waarvoor wij in onze driedimensionale wereld geen vergelijkingsmateriaal kunnen vinden.

Wij zouden moeten vervallen in puur verstandelijke, technische uiteenzettingen, die u niets zouden zeggen, waarvoor u voor uw innerlijke ontwikkeling niet in het minst gediend zoudt zijn, en waarmede wij de verhevenheid van de dingen waarom het hier gaat, zouden neerhalen en geweld aandoen.

Daarom zeggen wij u:

Voor hen, die het Pad van Christiaan Rozenkruis volgen, de ene ware Weg van de Navolging Christi, met dezelfde trouw, volharding en zelfovergave als Christiaan Rozenkruis betoonde, voor hen zullen, evenals voor hem, successievelijk ook de laatste sluiers wegvallen. Alle Mysteries zullen zich voor hen ontsluien gaan en hun de toegang openen tot al de wonderbaarlijke heerlijkheden van de onuitputtelijke Schatkamer, die God in elk mensen-hart, als Zijn erfenis, heeft bewaard.

Zo u waarlijk, met de rijke uitbeelding, de zuivere bezieling en het succesvolle voorbeeld van Christiaan Rozenkruis voor ogen, in blijdschap en volharding uw reis naar de Bruiloftszaal aanvangt of vervolgt, zult u, op heel die machtige gezegende ervaringsweg wéten:

‹,-ik ben onderweg! De reis is begonnen, en… ik kén het zekere einde: de Thuiskomst bij mijn God!»

 

Dit artikel is afkomstig uit Jaargang: 1996 nummer: 4