De nieuwe fama van de zevenvoudige broederschap van het gouden rozenkruis

Deze nieuwe Fama werd op het keerpunt van de 20ste eeuw uitgebracht te Wiesbaden op 3 en 4 september 1952 door Jan van Rijckenborgh.

Wij zijn hier bij u gekomen vanuit de zetel van het West-Europese Centrum van de Zevenvoudige Wereldbroederschap van het Gouden Rozenkruis in Nederland om u in kennis te stellen van een Roep van de Broederschap, een nieuwe Fama Fraternitatis, die in deze dagen uitgaat tot allen die hem kunnen verstaan. Het betreft een keerpunt voor de gehele mensheid! Ons woord betreft geen sektarisch afgescheiden groep maar een onherroepelijke wending in de ganse wereldgang. Daarbij is ieder mensenkind, ieder volk en ieder ras partij.

De Broederschap van het Gouden Rozenkruis heeft de gehele mensheid hartelijk lief en wil allen die dit wensen zonder enige uitzondering geheel en volkomen dienen. Zij deelt geen inwijdingen uit en schenkt geen bijzondere voorrechten aan uitgezonderden. Zij is er voor allen en zij is volkomen objectief, vrij van alle rassen en volkeren, vrij van politieke, sociale en economische inzichten en woelingen. In haar mensheidsdienst heeft zij geen enkel belang bij de gewone dialectische wereldorde. Zij wijdt zich aan het oorspronkelijke Vaderland van het menselijke geslacht, het Onbeweeglijk Koninkrijk dat niet van deze wereld is.

De moderne Fama Fraternitatis, die u thans wordt aangeboden, is geenszins idee nummer zoveel. Wat zou het ook voor nut hebben aan al die ideeën nog één toe te voegen! Het zou zijn als een druppel water toevoegen aan de oceaan.

Er is een elektromagnetisch stralingsveld dat het leven in onze gewone wereldgang onderhoudt. En er is een ander elektromagnetisch stralingsveld uit een ander universum dan het ons bekende. Dit nog onbekende stralingsveld gaat zich aan de mensheid openbaren en plaatst haar voor een nieuwe ontwikkeling. Op dat feit nu is onze moderne Fama Fraternitatis gebaseerd. Wij brengen u dus geen nieuwe idee, geen nieuwe speculatie, maar kondigen een nieuwe fase in de ontwikkeling van de mensheid aan, waarop wij ons allen hebben te bezinnen. Het gaat hier niet om een ontwikkeling die over tien of twintig jaren gaat beginnen, zodat u deze Fama Fraternitatis kunt boeken bij al die voorspellingen die er reeds zijn. Neen, het betreft hier een proces dat reeds aangevangen is en waarbij wij dus allen geheel zijn betrokken.

DE TEKENEN VAN DE TIJD VERSTAAN

Onze Fama Fraternitatis verschijnt op het moment waarop u de realiteit ervan kunt zien. Waarop u de tekenen van deze tijd kunt verstaan. Want dan kunt u ook het juiste besluit nemen en de enig juiste levenshouding gaan innemen. Het doel van onze Fama Fraternitatis is dat u allen en allen die nog komen, aan de goede kant van deze nieuwe ontwikkeling gevonden zult worden. Velen hebben reeds gekozen en anderen zullen dat nog doen, als zij onze Fama Fraternitatis vernemen en verstaan.

Wat is de Broederschap? Zij is de een heid van welgezinden, de gemeenschap van de kinderen Gods. Allen, die met het geopende rozenhart deel krijgen aan het geopenbaarde nieuwe stralingsveld, worden in de keten van de Broederschap opgenomen. De kracht van deze binding wordt door henzelf bepaald, door hun eigen toestand-van-zijn. En er is niemand die uw opneming in de Broederschap zou kunnen beletten, tenzij hijzelf zijn eigen tegenstrever zou zijn.

Nu u het doel van de nieuwe Fama kent, is het nodig haar aard te bespreken. Als het doel is : al diegenen die dat kunnen en willen tot een directe nieuwe levenshouding te doen besluiten, is de aard van de Fama het verstrekken van inlichtingen met betrekking van het waarom en waartoe. Wij dienen haar boodschap te verstaan, zodat wij kunnen weten, wat zich gaat voltrekken, wat bezig is naar voren te treden.

Er is een elektromagnetisch stralingsveld van de Universele Broederschap. Sommigen hebben daarop reeds met het geopende rozenhart leren reageren. Zij wonen in alle delen van onze wereld, in alle landen worden zij gevonden. Zij hebben geleerd te reageren op de elektromagnetische stralen van de Broederschap. Zoals elke elektromagnetische straling heeft ook die van de Broederschap een positieve en een negatieve pool, een aantrekkende en een afstotende werking die verloopt volgens kosmische wetten. Zij, die op de elektromagnetische stralingen van de Broederschap reageren, vertonen de signatuur van de tweevoudigheid. Met één deel van hun wezen reageren zij op de dialectische wereld. Uit levensnoodzaak. Met een ander deel reageren zij op de oorspronkelijke natuur. Eveneens uit levensdrang. Zodra nu het oeratoom aan de top van de rechter hartkamer door de elektromagnetische stralingen van de Universele Broederschap wordt aangeraakt en zich voor die stralingen gaat openen, worden deze vernieuwende magnetische werkingen in het gehele levenssysteem actief. Er zijn dus bij dergelijke mensen twee magnetische werkingen te onderscheiden: ten eerste een werking van deze wereld, ten tweede een werking van de Universele Broederschap. Het is duidelijk, dat deze mensen daardoor voortdurend in een toestand van verandering verkeren. Naar het ene veld worden de invloeden steeds minder, naar het andere veld worden zij steeds krachtiger.

DRANG NAAR DE DIALECTIEK WORDT STEEDS MINDER

Dit proces kunnen wij vergelijken met een reis van het ene gebied naar het andere. Johannes de Doper zei: «Ik moet minder worden, en Hij moet meer worden.» Zo zal het ook gaan met de mens die zich aan dit nieuwe elektromagnetische veld overgeeft. Zijn belangstelling voor en drang naar het veld van de dialectiek wordt steeds minder, hij groeit toe naar het veld van steeds grotere innerlijke rijkdom en heerlijkheid. Naarmate dit proces voortgaat, wordt steeds meer elektromagnetisch vermogen van het nieuwe leven openbaar. Immers, wat een mens bezit en ontvangt, straalt hij ook uit.

Wie in het licht van deze actuele ontwikkelingen tot het nieuwe leven gaat besluiten en door de poort van het rozenhart binnengaat, zal door de aanraking van de nieuwe kracht een biologische verandering ondergaan. Deze verandering zal eerst blijken in het bloed, dan in alle organen en vervolgens in alle voertuigen der persoonlijkheid. Al deze veranderingen vormen het begin van transfiguratie. Allen die zich tot deze nieuwe mensengroep tezamen voegen, vertonen deze signatuur. Zij zullen structureel veranderen en aan transfiguratie onderworpen worden.

De nieuwe elektromagnetische kracht die onze wereld binnen vloeit is niet uit de dialectische natuur te verklaren. Dit fluïde van het nieuwe leven stroomt het stelsel van de mens binnen, zodra hij zich daarvoor op de juiste wijze opent. Het groeit aan tot een brede stroom zodra meerderen dat doen. Zo vormt zich een nieuwe atmosfeer die de gehele aarde zal omringen en doortrekken.

Hoe leer ik in harmonie te leven met deze nieuwe atmosfeer? Ons antwoord luidt: door de alchemie van de Gouden Rozenkruisers! Wij bieden u de kennis van deze alchemie van ganser harte en om niet aan.

UITSLUITEND TRANSFIGURISTISCHE ALCHEMIE

Rozenkruisers waren altijd alchemisten. Maar er zijn altijd twee soorten alchemie geweest: de dialectische alchemie èn de transfiguristische alchemie. De dialectische wordt toegepast door occultisten. Daarom zijn er in de wereld velen die zich Rozenkruisers noemen, maar occultisten zijn. Het aanbod dat wij u doen, heeft uitsluitend betrekking op de transfiguristische alchemie. Om de dialectische alchemie te beoefenen moet u niet bij ons zijn.

De alchemie van de Rozenkruisers steunt op verandering van het bloed in de ruimste zin van het woord: het slangenvuur, het zenuwfluïde en de bloedvloeistof. Dit drievoudige bloed is onze levensbasis. Het is ons ik, ons bewustzijn, onze ziel. Ons gehele verleden, ons gehele karma, ons gehele karakter hebben hun basis in het bloed. Het drievoudige bloed is de kern, de ziel, van de microkosmos.

Alle magnetische krachten en alle invloeden daarvan manifesteren zich in het bloed en leggen daarin hun bedoelingen vast. Daarom steunt transfiguristische alchemie op de verandering van het bloed, terwijl dialectische alchemie het bloed, het zenuwfluïde en de organen die daarmee verbonden zijn, cultiveert. Het resultaat daarvan is een zeer zelfbewust, ikcentraal mens. Iemand die zegt: «Ik kan alles. Ik ben alles. Ik ben god. Ik ben de übermensch.»

De transfiguristische alchemie begint bij het opbreken van het ik. Wat de occulte alchemie als basis gebruikt, wordt door de transfiguristische alchemie volstrekt en onvoorwaardelijk aangetast. Daarom zal de Broederschap het ik niet als leider van het veranderingsproces stellen en nimmer bij het ik aanknopen.

OPGEVEN VAN HET IK IS ESSENTIEEL

Als u let op de Universele Leer van alle tijden, ontdekt u dat het opgeven van het ik duidelijk aan het daglicht treedt. Lao Tse spreekt over het opgeven van het ik door een leven in niet-doen en niet-zijn. «Dit is, » zo zegt hij, «de sleutel tot Tao.» Boeddha leert het niet-gehecht zijn, de totale neutralisatie van het zelf. Christus zegt: «Wie zijn leven, zijn ik, zal willen verliezen om mijnentwil, die zal het, Tao, vinden. » De Katharen stelden het endura, de ikdoding. Christiaan Rozenkruis doet in zijn Alchemi sche Bruiloft hetzelfde: de ridders van de gouden steen zweren het eigen ik volkomen af; zij dragen het over aan de Gnosis.

Zo blijkt ons voorstel niet nieuw te zijn. Transfiguristische alchemie is nadrukkelijk geen proces waarin het ik zich ontwikkelt. Het moet beginnen met de zelfovergave van het ik.

Tenslotte willen wij u zeggen — zo dit nog een probleem voor u mocht zijn — dat u de betekenis van de woorden: « Wie zijn leven zal willen verliezen om mijnentwil, die zal het behouden», goed moet verstaan. Wie de zelfovergave op de juiste wijze toepast, zal een bewustzijn verglijden van het oude ik in het nieuwe ik ondergaan. De oude ziel zal ondergaan, terwijl terzelfder tijd, zonder enig vacuum, een nieuwe ziel zal verrijzen.

Moge deze, onze nieuwe Fama, worden verstaan zoals zij is bedoeld!

Jan van Rijckenborgh

Dit artikel is afkomstig uit Jaargang: 1999 nummer: 2