Oudste Rozenkruisers manifest

OUDSTE ROZENKRUISERS MANIFEST OPNIEUW VERTAALD EN AANGEVULD

«Door intensieve nasporingen van dr. Carlos Gilly, bibliothecaris van de Bibliotheca Philosophica Hermetica te Amsterdam, zijn enkele manuscripten ontdekt die dateren van vóór de eerste druk van de ‘Farm( Fraternitatis’. Uit deze manuscripten is gebleken, dat in de eerste gedrukte uitgaven diverse zinsneden zijn weggevallen, verkeerd gelezen en/of verkeerd gezet. »

(P van der Kooi], 1 februari 1996)

Het eerste gedocumenteerde afschrift van de Fama Fraternitatis circuleerde reeds in 1610. Kopieën kwamen terecht in Kassel, Marburg, Augsburg, Straatsburg en Pkitzkau en bereikten in 1613 Praag. Vergelijkingen van deze afschriften met de later gedrukte teksten tonen aan dat er nog geen sprake was van een geautoriseerde versie. Om zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke tekst te komen en deze te ontdoen van de talrijke fouten en willekeurige veranderingen, hebben dr. Carlos Gilly en Pleun van der Kooij de verschillen op een rij gezet en een nieuwe verta ling gemaakt, waarin de hiaten zijn gevuld, onduidelijkheden zijn verklaard en nieuwe inzichten zijn verwerkt.

«Bij een komende herdruk van ‘De Roep’ zullen de in onze Fama-tekst (dat is de tekst die in 1933 bij de Rozenkruis Pers in Haarlem werd uitgegeven- red) aldus ontstane fouten uiteraard verbeterd worden, waardoor de tekst hier en daar ook beter begrijpelijk wordt. Ik heb daarom de bedoelde correcties in de tekst van de Fama verwerkt en tevens de gelegenheid gebruikt om de bestaande vertaling — die nog diverse sporen vertoonde van haar oorspronkelijke ‘Engelse’ herkomst — te herzien. »

Bij het vernieuwen van de tekst is uitgegaan van de Duitse uitgave van 1614. Daarmee is het voorwoord uit de editie van 1615 vervallen. Pleun van der Kooij besluit zijn brief met de opmerking: «Volledigheidshalve moet ik er tenslotte nog op wijzen dat ook na de gelukkige vondst van dr. Gilly van enkele manuscripten het laatste woord over de tekst van de Fama misschien nog niet gesproken is. De oorspronkelijke tekst is namelijk helaas nog altijd niet gevonden. En daar er in de nu herziene tekst toch nog wel enkele onduidelijkheden schuilen, zullen die wellicht pas opgelost worden als het oorspronkelijke manuscript alsnog tevoorschijn komt.»

Johann V Andraea

FAMA FRATERNITATIS OF EEN MARE VAN DE BROEDERSCHAP DER ZEER LOFWAARDIGE ORDE VAN HET ROZENKRUIS

«Aan de staatshoofden, regeringen en geleerden van Europa.

Wij, broeders van de Broederschap van het Rozenkruis, bieden aan allen die deze onze Fama in christelijke gezindheid lezen, onze groet, onze liefde en ons gebed. Nadat de alleen wijze en genadige God in de laatste tijden zijn genade en goedheid zo rijkelijk over het menselijke geslacht heeft uitgestort dat zowel het inzicht aangaande zijn Zoon als met betrekking tot de natuur zich meer en meer verdiept heeft, mogen wij terecht van een gelukkige tijd gewagen, waarin Hij ons niet alleen bijna de helft van de onbekende en verborgen wereld heeft doen ontdekken en vele wonderbare en tevoren nimmer geziene werken en schepselen van de natuur getoond heeft, doch bovendien zeer verlichte en met wijsheid begiftigde mensen heeft doen opstaan, die de ontaarde, onvolmaakte kunst ten aarde, onvolmaakte kunst ten opdat de mens toch eindelijk zijn adeldom en heerlijkheid zou beseffen, welke de hoedanigheid van de microkosmos is, en hoever zijn kunst zich in de natuur uitstrekt.»

Dit artikel is afkomstig uit Jaargang: 1999 nummer: 2